خاطرات

محال است فراموش کنم!

خـاطرات تلخ و شیرینی کـه بـا دوستـانم در مدرسه داشتیم را می گویـم. آن لحظـات را حـاضر نیستم بـا هیچ خاطره دیگری عوض کنم. وقتی که کنار هم کلاسی هایم می نشستم و با شوخی های بچه گانه مان کلاس را شاد می کردیم، این لحظات جزو زیباترین لحظات عمرم به حساب می آید.

عکس های آرشیوی مربوط به سال های ۱۳۹۱-۱۳۹۲

دکمه بازگشت به بالا