کلاس های آنلاین

دل نوشته دانش آموز

من الفبای زندگی خود را با جوهر قلمی که تو نوشتن با آن را به من آموختی یاد گرفتم.

باوجود پاندمی ویروس کرونا که همه جا را فرا گرفته اما انگار برای تو کرونا معنایی ندارد!!!

باز پشت میز و باز خیره شدن به تخته سیاهی که امسال جای خود را به صفحه نمایش کامپیوتر داده حاکی از آن است که برای تو خستگی درکار نیست.

متشکرم برای این کار بزرگت.

دکمه بازگشت به بالا